ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ CLPP@eastkentcollege.ac.uk, ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

    pa_INPanjabi